×
Tento web používa súbory cookies, pokračovaním súhlasíte s používaním týchto súborov. Viac informácií

Ochrana osobných údajov

Opti24 osobne udaje

Opti24 chráni Vaše súkromie

Ochrana osobných údajov je pre Opti24 veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Slovenská spoločnosť, 4CARE GmbH. (Fraunhoferstr. 17, 24118 Kiel, Bundesrepublik Deutschland, Amtsgericht Kiel, HRB 13770 Kiel), je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Aké osobné údaje od Vás zhromažďujeme?

Aby sme vedeli správne určiť Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a spoločnosťou 4CARE GmbH. Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi - pri registrácii alebo pri objednávke. Ide hlavne o
 • meno a priezvisko zákazníka,
 • fakturačnú a dodaciu adresu,
 • telefónny a e-mailový kontakt.
Pri každom kroku sa spoločnosť 4CARE GmbH. riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

Za akými účelmi sú informácie o Vás využívané?

Účel a rozsah údajov spracovávaných správcom vždy vyplývajú zo súhlasu zákazníka alebo zákona a sú ďalej špecifikované v priebehu krokov, ktoré zákazník vykonal v online obchode alebo iných komunikačných kanáloch so zákazníkom. Napríklad: (I) Osobné údaje zákazníka môžu byť spracované s cieľom udeliť, predložiť alebo dať mu špecializované ponuky a propagácie, pokiaľ je to možné prispôsobené jeho preferenciám (ktoré môžu mať na neho významný vplyv) len vtedy, ak zákazník súhlasí (nie je k dispozícii ľuďom, ktorí takýto súhlas nevyjadrili); (II), ak sa zákazník produkty nerozhodne zakúpiť cez internetový obchod a vykoná iba rezerváciu vybraných produktov, jeho osobné údaje nebudú sprístupnené dopravcovi vykonávajúcemu prepravu na žiadosť správcu.
Možné účely spracovania Osobných údajov Zákazníkov Správcom sú najmä:
 • uzatvorenie a realizácia Zmluvy o poskytnutí služieb (Účte) alebo konanie na žiadosť budúceho Zákazníka pred jejím uzavretím (vaše údaje sú spracované za účelom spustenia vášho účtu, aby ste si mohli dopriať výhody, ktoré ponúka, napríklad zadávanie objednávok bez vyplnenia formuláre, prístup do nákupnej histórie, spravovanie vašich súhlasov v službe atď. a umožnenie používania iných služieb dostupných na našej webovej stránke);
 • uzatváranie a plnenie kúpnej zmluvy či rezervácie, alebo konanie na žiadosť zákazníka pred uzavretím zmluvy (vaše osobné údaje sú potrebné pre vykonanie objednávky a plnení zmluvy. - najmä potvrdenie objednávky alebo poslanie produktu, ako aj v prípade potreby kontaktovať vás v tejto veci);
 • prijímanie a vybavovanie sťažností;
 • vedenie súťaže, najmä určenie víťazov súťaže a predávanie cien;
 • prezentácia inzerátov, ponúk alebo propagácií (zľav) týkajúcich sa produktov alebo služieb správcu a jeho spolupracujúcich subjektov (ktorého aktuálny zoznam je uvedený ako súčasť online obchodu) určených všetkým príjemcom, najmä na účely realizácie zmluvy o poskytnutí Newsletteru;
 • vyhodnotenie a analýza činnosti a Informácie o zákazníkovi, a to aj prostredníctvom automatizovaného spracovaní osobných údajov (profilovanie), aby boli poskytované všeobecné reklamy, ponuky a propagačné materiály (zľavy), produkty alebo služby správcu a jej spolupracujúcich subjektov, ktoré budú upravené s ohľadom na záujmy daného zákazníka (bez toho, aby to významne ovplyvnilo jeho rozhodnutia), najmä na účely vykonávania zmluvy o poskytnutí Newsleeteru a analyzovanie trhu a štatistik;
 • sledovanie nárokov a obhajovanie práv, vrátane tretích strán, ak používajú väčšinu funkcií internetového obchodu a aplikácie; h) dodržiavanie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákonov, napríklad daňových predpisov a účtovníctva, najmä v prípade úplatných zmlúv;
 • udržiavanie korešpondencie so zákazníkmi vrátane poskytovania odpovedí na správy zákazníkov.
V prípade dospelého zákazníka sa s jeho dodatočným súhlasom môžu spracovávať aj osobné údaje s cieľom prezentovať, vytvárať, udeľovať a realizovať v čo najvyššej možnej miere reklamné, ponukové alebo propagačné akcie (zľavy) určené danému zákazníkovi týkajúce sa produktov alebo služieb správcu a jeho spolupracujúcich subjektov prispôsobený jeho preferenciám (profilovanie) v dôsledku automatického rozhodovania, ktoré môže spôsobiť právne účinky alebo mať významný vplyv na ne, napríklad prostredníctvom krátkodobej zľavy pre konkrétny výrobok, ktorý bol len nedávno preskúmaný v našom obchode (možnosť nie je k dispozícii ľuďom, ktorí nie sú dospelí alebo s tým nesúhlasili).

Ako sa staráme o Vaše osobné údaje?

Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej aj "GDPR") a ďalšími predpismi platnými počas spracovania niektorých dát. Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len "Osobné údaje"). Identifikovateľná fyzickou osobou je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná, najmä na základe identifikátora, ako je vaše meno, identifikačné číslo, adresa, ID na internetu alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.
Administrátor venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromaždil, boli:
 • spracované v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu,
 • zozbierané na osobitné, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracované spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi;
 • primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 • podľa potreby opravené a aktualizované,
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby nie dlhšie, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú;
 • spracované spôsobom zabezpečujúcim primeranú ochranu osobných údajov vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.


Poskytujete nám údaje z Vašho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou našej aplikácie TryOn?

Za účelom spustenia funkčnosti aplikácie spočívajúcej v skenovaní a ukladaní čiarových kódov produktov, prezentácie produktov na základe obrázkov poskytnutých zákazníkom, zaznamenávania informácií umožňujúcich prevádzku aplikácie v režime off-line, určeného miesta preberania zásielky, môže správca získať so súhlasom zákazníka, prístup k nasledujúcim oblastiam počítača / pomobilného zariadenia zákazníka: fotoaparát.
Fotografie pre TryOn modul sú umiestnené v repository Vášho prehliadača, k nej my ako ani naši užívatelia nemajú žiaden prístup.

Sú vaše údaje tiež prevedené do tretích krajín (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru)?

V rámci správcom využívaných nástrojov na podporu svojich súčasných aktivít, poskytovaných napr. spoločnosťou Google, môžu byť osobné údaje zákazníka prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to najmä do Spojených štátov amerických (USA), alebo akejkoľvek inej krajiny, v ktorej subjekt spolupracujúci se správcom uchováva nástroje na spracovanie osobných údajov.

Primeraná ochrana osobných údajov prenášaných správcom je zabezpečená použitím štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých na základe rozhodnutia Európskej komisie a zmlúv, ktorými sa zverujú údaje na spracovanie, ktoré spĺňajú požiadavky GDPR. V prípade prenosu dát z Európy do Spojených štátov, niektoré subjekty tam umiestnené môžu navyše poskytnúť primeranú úroveň ochrany osobných údajov prostredníctvom tzv. štítov ochrany osobných údajov (viac informácií nájdete na adrese:https://www.privacyshield.gov/).

Zákazník má právo získať kópiu osobných údajov uplatňovaných správcom týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny, a to tak, že nás kontaktuje.

Aké máte práva?

Každý zákazník má právo:
 • podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov;
 • prenos osobných údajov, za predpokladu, že boli poskytnuté správcovi subjektom a ktoré sú spracovávané automatizovaným spôsobom, a sú spracovávané na základe súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu, napríklad k inému správcovi;
 • prístup k osobným údajom (vrátane informácií, ktoré údaje sa spracovávajú);
 • žiadosť o opravu a obmedzenie spracovania (napr. ak sú osobné údaje nesprávne) alebo vymazanie osobných údajov (napr. ak boli spracované neoprávnene);
 • odvolať každý správcovi udelený súhlas; odvolania súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané správcom v súlade so zákonom pred jeho odvolaním.
 • podať námietky proti spracovaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, vykonávané za účelom realizácie oprávnených záujmov správcu alebo tretej osoby, najmä pre marketingové účely, vrátane profilovanie (ak nie sú žiadne iné dôležité dôvody pre legitímne spracovanie nadradené záujmom zákazníka).


Na akú dobu ukladáme Vaše údaje?

Osobné údaje môžu byť uchovávané po dobu používania internetového obchodu (a môžu byť vymazané po uplynutí troch rokov od poslednej aktivity zákazníka v internetovom obchode) v prípade marketingových aktivít - až do uplatnenia námietky zákazníkem, a ak sa týka technológie cookies a podobných, v závislosti od technických otázok, až kým sa tieto súbory nevymažú pomocou nastavení prehliadača / zariadenia (aj keď odstránenie súborov nie je vždy totožné s vymazaním osobných údajov získaných prostredníctvom týchto súborov, a preto je nadial možná námietka).
Ak spracovanie osobných údajov závisí od súhlasu zákazníka, osobné údaje môžu byť spracované, kým nie je súhlas odvolaný.
V každom prípade:
a.Osobné údaje budú uložené aj vtedy, keď zákon (napr. účtovné alebo daňové predpisy) zaväzuje správcu, aby ich spracoval;
b.Osobné údaje budú uchovávané dlhšie pre prípad eventuálne sťažnosti Návštevníka voči Správcovi, aby Správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobe voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.

V závislosti od rozsahu osobných údajov a účelu ich spracovania môžu byť uložené na inú dobu.
V každom prípade je rozhodujúca dlhšia z dôb uchovávania osobných údajov.

Budú vám odosílané komerčné informácie (napr. na vašu e-mailovú adresu)?

Administrátor má technickú schopnosť komunikovať s klientom na diaľku (napr. E-mailom). Obchodné informácie týkajúce sa správcov alebo subjektov, ktorí s ním spolupracujú, a komerčné aktivity môžu byť odoslané iba na základe súhlasu vyjadreného zákazníkom, vrátane prijatia podmienok služby newsletteru.

Komu môžeme poskytnúť Vaše údaje?

Zoznam príjemcov osobných údajov spracovávaných správcom závisí predovšetkým na službách, ktoré zákazník používa. Zoznam príjemcov osobných údajov tiež vyplýva zo súhlasu zákazníka, alebo z právnych predpisov, a je konkretizovaný v dôsledku krokov zákazníka v internetovom obchode alebo Aplikácii.

Na spracovaní osobných údajov sa môžu v obmedzenej miere zúčastniť spolupracujúce subjekty správcu, najmä ktorí pomáhajú technicky efektívne prevádzkovať internetový obchod alebo aplikáciu, vrátane komunikácie so zákazníkmi (napr. nás podporujú pri odosielaní e-mailových správ, a v prípade reklamných aktivít tiež v marketingových kampaniach), poskytovateľ hostingových alebo dátových služieb, dopravcovia či sprostredkovatelia doručovaniu zásielok, subjekty obstarávacie elektronické platby a platby kreditnou kartou v internetovom obchode, spoločnosti, ktoré vykonávajú servis softvéru, podporu marketingové kampane správcu, rovnako ako poskytovateľa právnych služieb a poradenstva. Na základe vyššie uvedených zásad môžu byť osobné údaje zákazníka prenesené aj na nasledovné spoločnosti:

Nazov Sidlo Oblast
ANCHOR DS s.r.o. Galantská 658/2F, 92901 Dunajská Streda, Slovensko Zákaznícky servis
GLS General Logistics System s Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13, SK-96221 LIESKOVEC Preprava
INTER HARMONY s.r.o. Komenského 856, 92901 Dunajská Streda Podpora
SuperFaktura.sk, s.r.o. Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava Elektronická fakturácia
Host Europe GmbH Hansestrasse 111, 51149 Köln Webhosting
Quality Unit, LLC 3616 Kirkwood Highway, Suite A #1130, Wilmington DE,19808 Podpora
Campaign Monitor 201 Elizabeth St,Sydney, NSW, Australia 2000 Email marketing
Webshop Marketing Kft. 4028 Debrecen, Kassai u ́t 129. Marketing podpora

Čo sú cookies?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. V tomto článku vám popíšeme, ako fungujú a na čo ich potrebujeme.

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre Vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre Vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Funkčné a technické cookies


tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení - mnohí z vás od nás vyžadujú, aby ste si knihy, ktoré si u nás odložíte počas roku do košíka, pred Vianocami našli a mohli tak potešiť svojich blízkych perfektnými darčekmi.

Analytické cookies


Atieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia od Google Analytics: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Marketingové a reklamné cookies


tieto cookies používame na to, aby sme Vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý Vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe Vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
 • Google Adwords: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.
 • Facebook Pixel:Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Sprava cookies

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

 • Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
 • Tretie strany: na obmedzenie cookies sa daj využiť riešenia tretích strán, na príklad na stránke optout.aboutads.info.
 • Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

Ako nás môžete kontaktovať?

Kedykoľvek sa môžete obrátiť na správcu zaslaním správy tradičnou poštou alebo elektronickou poštou na adresu administrátora uvedenú na začiatku Pravidiel alebo telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na začiatku Pravidiel, ako aj na webovej stránke Facebook.
Správca uchováva korešpondenciu pre štatistické účely a pre čo najlepšiu a najrýchlejšiu odpoveď na otázky, ako aj v rámci riešenia sťažností a rozhodnutí prijatých na základe oznámenia o administratívnych krokoch na uvedenom účte. Adresy a údaje zozbierané týmto spôsobom nebudú použité pre komunikáciu na iné účely, než je riešenie nahláseného problému.
V prípade kontaktu so Správcom pre vykonanie konkrétnych krokov (napr. Podanie reklamácie pomocou formulára) môže Správca opätovne požiadať o poskytnutie údajov, vrátane osobných, napríklad vo forme mena, priezviska, e-mailové adresy atď., za účelom potvrdenia identity anketára, umožnenie spätnej väzby v danej záležitosti a prevedenie požadovanej akcie. Poskytovanie týchto údajov nie je povinné, ale môže byť potrebné pre realizáciu požadovanej činnosti alebo získanie informácií, ktoré daná osoba požaduje.

Ako chránime vaše údaje?

Správca s prihliadnutím na stav technických znalostí, nákladom na realizáciu a charakteru, rozsahu, kontextu a účely spracovania a riziku porušenie práv alebo slobôd osôb s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosti hrozby uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov zodpovedajúce hrozbám a kategóriám dát, na ktoré sa ochrana vzťahuje, najmä chráni údaje pred tým, aby boli sprístupnené neoprávneným osobám, zneužitím neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými zákonmi a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením. Poskytovanie informácií o technických a organizačných opatreniach, ktoré poskytujú ochranu vonkajšiemu spracovaniu, môže narušiť ich účinnosť, čo ohrozuje riadnu ochranu osobných údajov.
Správca napríklad elektronicky využíva nasledujúce technické opatrenia na zabránenie získaniu a zmene osobných údajov neoprávnenými osobami:
 • Zabezpečenie dátového súboru proti neoprávnenému prístupu.
 • SSL certifikát na stránkach internetového obchodu.
 • Šifrovanie dát použitých pre autorizáciu osoby využívajúce funkcie internetového obchodu. /MD5 Salted/
 • Prístup k účtu len po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.

Poverenec pre ochranu osobných údajov

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu osobných údajov.

ePrivacy GmbH
zastúpená Prof. Dr. Christoph Bauer
Große Bleichen 21
20354 Hamburg

Poverenca možno kontaktovať na adrese datenschutz@brille24.de

Aktualizované 01.06.2021