×
Tento web používa súbory cookies, pokračovaním súhlasíte s používaním týchto súborov. Viac informácií

Obchodné podmienky

Posted by akos 26.07.2016 0 Comment(s)

 

Všeobecné obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu Opti24
 
článok 1
Všeobecné ustanovenie
 
Predávajúcim tovaru prostredníctvom internetového obchodu Opti24 je spoločnosť
4CARE GmbH
Fraunhoferstr. 17
24118 Kiel, Bundesrepublik Deutschland

Zapísanej v obchodnom registri Amtsgericht Kiel HRB 13770 Kiel
IČ DPH: DE282542723
Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu Opti24 môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“) pre svoju osobnú vlastnú potrebu za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
 
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 
 
 
článok 2
Platobné podmienky
 
Predávajúci je platcom DPH. Zákazník obdrží elektronickou poštou kópiu svojej objednávky, v ktorej budú údaje o tovare, výške ceny, spôsobe dopravy a platby.
Kupujúci si pri vytvorení objednávky zvolí jednu z predvolených platobných spôsobov, ktorými sú platba na dobierku a bankový prevod. 
Ak kupujúci zvolí platobnú metódu bankovým prevodom, tak splatnosť kúpnej ceny je 5 pracovných dní odo dňa vytvorenia objednávky.
Daňový doklad si kupujúci preberá pri prevzatí tovaru. Ak má byť tovar doručený na adresu kupujúceho alebo adresu tretej osoby, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, potom je daňový doklad pribalený v zásielke.
 
článok 3
Lehota, počas ktorej je predávajúci viazaný dodržať ceny v objednávke
 
Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny v objednávke, ak bol tovar uhradený prevodom v lehote splatnosti, dobierkou do 5 pracovných dní od vyzvania predávajúceho k prevzatiu tovaru pomocou elektronickej pošty.
 
článok 4
Dodacie lehoty a náklady na dodanie tovaru
 
Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi v dodacej lehote, ktorá je 21 pracovných dní, ak nie je nižšie uvedené inak.
Pod dodacou lehotou sa rozumie doba od nasledujúceho dňa po vytvorení objednávky do dňa odoslania tovaru na adresu kupujúceho.
Pri platbe bankovým prevodom nie je predávajúci povinný dodržať dodaciu lehotu, ak kupujúci neuhradil celkovú cenu tovaru v objednávke v lehote splatnosti. O dobu omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny sa predlžuje dodacia lehota tovaru.
Ak bude dodacia lehota z akýchkoľvek dôvodov nesplniteľná, predávajúci bude bezodkladne o tejto skutočnosti informovať kupujúceho. Predávajúci môže kupujúcemu ponúknuť náhradnú dodaciu lehotu. Ak kupujúci formou správy elektronickej pošty vyjadrí súhlas s náhradnou dodacou lehotou, potom sa považuje za dodaciu lehotu takáto dohodnutá dodacia lehota.
Ak má byť tovar doručený na adresu kupujúceho alebo adresu tretej osoby, ktorú kupujúci uviedol v objednávke (ďalej len „dodacia adresa“), budú kupujúcemu účtované prepravné náklady podľa spôsobu dopravy uvedenom pri vytváraní objednávky. Výška prepravných nákladov je uvedená v kópii registrovanej objednávky, ktorú elektronickou poštou obdrží kupujúci.
 
článok 5
Storno a zrušenie objednávky
 
Kupujúci môže bez udania dôvodu stornovať objednávku do 2 hodín od jej odoslania písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty. Ak kupujúci stornuje objednávku po tomto termíne, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
Ak kupujúci požadoval vo svojej objednávke dodanie tovaru na dodaciu adresu a tovar nebol prevzatý, považuje sa druhé neprevzatie tovaru za storno objednávky kupujúcim. V takomto prípade predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, zvýšený o náklady na spätnú dopravu tovaru predávajúcemu po neúspešnom druhom pokuse o dodanie tovaru.
Kupujúci môže stornovať objednávku bez storno poplatku, ak predávajúci nedodržal dohodnutú cenu (tým nie je dotknutý článok 3).
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho, alebo jej časť, ak nie je možné z dôvodu dočasnej nedostupnosti dodať tovar v dodacej lehote, prípadne v dohodnutej dodacej lehote, alebo sa tovar už nevyrába, resp. nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. Ak takáto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
Ak bola stornovaná alebo zrušená objednávka uhradená kupujúcim, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu uhradenú v plnej výške alebo zníženú o storno poplatok, a to prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
 
Článok 6
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu Opti24
 
Kupujúci-spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru predajcovi pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (dioptrické okuliare alebo multifokálne okuliare alebo dioptrické slnečné okuliare).
 
 
 
Záruka spokojnosti - vrátenie peňazí 
 
Pre zabezpečenie 100% spokojnosti našich zákazníkov v rámci programu Záruka spokojnosti poskytujeme možnosť odstúpenia od zmluvy  v 30 dňovej lehote od obdržania objednávky aj na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľaPodmienkou uplatnenia práva odstúpenia od zmluvy je preposlanie (naskenovaného, odfoteného) receptu, poukazu na okuliare so všetkými potrebnými údajmi (sférické dioptrie, cylinder, os cylindra, PD vzdialenosť) na info@opti24.sk do 2 hodín od odoslania objednávky.
 
Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@opti24.sk. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu na vlastné náklady, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, inak na náklady predávajúceho, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar prosím zasielajte v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom a sprievodnou dokumentáciou, s nepoškodenými, alebo neodstránenými ochrannými plombami, fóliami a nálepkami. Tovar nesmie javiť známky používania – primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy prevodom na účet kupujúceho (pokiaľ sa predávajúci nedohodne s kupujúcim inak) cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov na dopravu tovaru kupujúcemu a nákladov na dopravu tovaru od kupujúceho k predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy.
V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
 
článok 7
Ochrana osobných údajov
 
Zákazník svojou registráciou v internetovom obchode Opti24 dáva súhlas na dobu neurčitú v zmysle ust. §7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschoval vo svojich informačných systémoch jeho osobné údaje, potrebné pre vystavenie kúpnej zmluvy, daňových dokladov a doručenie tovaru kupujúcemu.
Predávajúci získava, spracováva a uschováva v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. nasledujúce osobné údaje: pri fyzických osobách meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty, telefonický a faxový kontakt, fakturačnú a dodaciu adresu. Pri právnických osobách navyše obchodný názov, IČO, IČ DPH.
Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje získava, spracováva a uschováva výhradne pre potreby uzatvorenia kúpnej zmluvy, daňových dokladov a doručenia tovaru kupujúcemu. Predávajúci poskytuje pošte, kuriérskym službám nevyhnutné osobné údaje pre odoslanie objednaného tovaru kupujúcemu. Iným osobám osobné údaje neposkytuje.
Zákazník môže svoje osobné údaje kontrolovať a meniť v sekcii Môj účet elektronického obchodu Opti24. V tejto sekcii sa môže zákazník odhlásiť z odoberania spravodaja zasielaného elektronickou poštou. Odhlásanie sa vykoná v záložke Prihlásenie sa k odberu spravodaja zrušením označenia položky Všeobecný odber.
Zákazník môže písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@opti24.sk požiadať o zrušenie registrácie a vymazanie osobných údajov. Predávajúci na základe doručenej žiadosti do 7 dní zruší registráciu a vymaže osobné údaje zákazníka. O tejto skutočnosti informuje zákazníka prostredníctvom elektronickej pošty.
 
článok 8
Reklamačné podmienky
 
Kupujúci je povinný tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie obalu tovaru, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s prepravcom protokol o škode. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky predávajúcemu a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované.
 
Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak súčasťou tovaru nie je záručný list, potom pre uplatnenie záruky je potrebný doklad o kúpe (pokladničný blok, alebo faktúra).
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku internetového obchodu Opti24.
 
Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: info@opti24.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z.
 
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.